Multidisciplinární tým 

MTDZ - složení týmu

Multidisciplinární tým pro seniory (dále jen MTDZ-S) je složen ze zdravotníků lékařských a nelékařských profesí, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Všichni členové týmu se řídí etickým kodexem svých profesí.

MTDZ-S propojuje zdravotní a sociální služby, úzce spolupracuje s dalšími subjekty - zdravotní domácí péčí, pečovatelskou službou, praktickými lékaři, ambulantními specialisty a s poskytovateli lůžkové péče.

Zdravotní část MTDZ-S

Lékaři:

Psychiatr/gerontopsychiatr

Geriatr


Nelékaři:

Klinický psycholog

Psychiatrické sestry

Ergoterapeut


Sociální část MTDZ-S

Sociální pracovník

Pracovníci v sociálních službách


Cíl


Naším cílem je poskytovat službu v denním stacionáři, která vede k podpoře a udržení aktivního života a k prodloužení soběstačnosti uživatelů. Umožnit uživatelům důstojné žití v jejich vlastním přirozeném prostředí a odlehčit pečujícím osobám. Denní stacionář se specializuje na osoby s chronickým duševním onemocněním.

Posláním sociální služby je zabezpečit uživatelům praktickou bio-psycho-spirituální pomoc pro setrvání v přirozeném prostředí. Hlavním posláním je poskytnout kvalitní, individuálně zaměřenou službu člověku, který se v důsledku svého zdravotního stavu ocitl v nepříznivé sociální situaci tak, aby byly zajištěny všechny jeho potřeby a on mohl co nejdéle setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí.

Denní stacionář je ambulantní forma, která je poskytována osobám se sníženou soběstačností a potřebou pomocí druhé osoby z důvodu chronického duševního onemocnění. Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatelů a je postaveno především na pravidelné pomoci při zajištění potřeb uživatelů.


Vstup uživatele do služby


Zájemce o službu má vždy možnost předem si osobně prohlédnout stacionář a seznámit se s veškerými prostory, které jsou uživatelům k dispozici.

Žádost o přijetí do denního stacionáře lze vyplnit a odeslat elektronicky z webových stránek, vyplnit formulář žádosti a poslat poštou nebo vyplnit přímo v denním stacionáři.

Na základě podané žádosti kontaktuje zájemce sociální pracovnici, která ho vyslechne a domluví osobní schůzku (jednání se zájemcem). Při jednání se zájemcem o službu sociální pracovnice přizpůsobuje průběh jednání jeho potřebám i schopnostem (tempo jednání, jeho obsah, volbu strategie komunikace). Zájemce o službu při jednání dostane složku, ve které jsou uloženy všechny potřebné informace o denním stacionáři a poskytovaných službách. Sociální pracovník domluví a provede sociální šetření a následně dojedná termín možného přijetí. V případě, že není možné v konkrétním termínu přijetí žadatele, nabídne mu zařazení do pořadníku žadatelů a poskytne základní sociální poradenství.


Informace o SPC Sluníčko může zájemce získat:


Realizace služby


V denním stacionáři jsou poskytovány základní činnosti dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:


a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu   

Dle individuálních potřeb klienta poskytujeme pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změně polohy, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Dle individuálních potřeb klienta zajišťujeme pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.


c) Poskytnutí stravy

Zajišťujeme celodenní stravování v rozsahu 3 hlavních jídel a dopolední a odpolední svačiny. V průběhu celého dne mají klienti volný přístup k nápojům. Strava svým složením a způsobem výroby odpovídá potřebám klientů, je přizpůsobena jejich věku, a v případě diety i potřebám dietního stravování.


d) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Klienty podporujeme a pomáháme jim při využívání běžně dostupných služeb a informativních zdrojů, pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktů s blízkými, pomáháme a podporujeme při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování.


e) Sociálně terapeutické činnosti

Poskytujeme socioterapeutické činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování našich klientů.


f) Aktivizační činnosti

Klientům nabízíme pestrou škálu aktivit, např. trénink paměti, muzikoterapii, reminiscenční terapii, pohybová cvičení, cvičení jemné motoriky apod.


g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poskytujeme pomoc klientům při komunikaci, vedoucí k uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů.


Metody práce s klientem


Práce s jednotlivcem

Individuální přístup je základní metodou poskytované služby.

K uživateli vždy přistupujeme jako k partnerovi, jeho rozhodnutí jsou stěžejní pro zpracování individuálního plánu i uživatel s demencí je plnohodnotným partnerem ve vyjednávání o průběhu služby. Vyjednávání není založeno pouze na verbální komunikaci, stejnou úlohu zde hraje neverbální komunikace a pozorování chování uživatele.

Individuální plánování služby chápeme jako přizpůsobení služby uživateli tak, aby bylo dosaženo jím vytyčených cílům a zároveň nebyla porušována svoboda ostatních uživatelů.

Stanovování cílů je provedeno na základě vyjednávání s uživatelem, uživatel nemusí umět formulovat svůj cíl, mezi profesionální znalosti pracovníka patří pomoc definovat uživatelovy cíle na základě jeho sdělení o přáních a zájmech a na základě pozorování chování uživatele.

Při individuálním plánování se vždy opíráme o životní příběh uživatele a aktivně zjišťujeme, co uživatel má a nemá rád a všechny činnosti tomu přizpůsobujeme.

Aktivně také zjišťujeme, jaká je jeho míra soběstačnosti a společně s ním plánujeme kroky pomocí druhé osoby.


Práce s rodinou 

Práce s rodinou je pro nás důležitým prvkem pro poskytování péče o lidi s duševním onemocněním.

Rodina představuje uživatelovo zázemí, s tímto vědomím pracovníci k rodině uživatele přistupují.

Péče nesměřuje jen k nemocnému, ale pomáhá celé rodině, s tímto faktem se pracuje ve vyjednávání služby pro člověka s chronickým duševním onemocněním, aby zároveň byla odlehčujícím pro pečující osoby.

Práce s rodinou a pečujícími se děje především formou podpory a poradenství a poskytování služeb lidem s chronickým duševním onemocněním.


Práce s komunitou

Snažíme se prezentovat uživatele tak, aby byli přirozenou součástí místní komunity.

Uživatele neizolujeme, zapojují se do běžného života místního společenství.

Zprávy o provozu stacionáře jsou zveřejňovány.


Zpětná vazba (Vyřizování stížností) 


Jakékoli podněty a stížnosti mohou podat uživatelé, jejich rodinní příslušníci, blízké osoby, opatrovníci a další osoby mající vztah ke klientovi nebo poskytované sociální službě. Podněty a stížnosti lze vhodit do schránky důvěry, poslat poštou, emailem, předat nebo ústně popř. telefonicky sdělit zaměstnanci denního stacionáře. Stejnou formou lze podat také pochvaly.

Postupy pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby jsou podrobně upraveny ve Standardu kvality. Klient nebo jeho opatrovník má možnost vyžádat si u zaměstnanců přímé péče tento standard v písemné podobě k zapůjčení. Stručná pravidla pro podávání stížností a jejich vyřizování jsou uživatelům k dispozici v písemné podobě u schránek důvěry.

O vyřízení stížnosti je stěžovatel vždy informován. Stížnost lze podat i anonymně. Stížnosti se řeší bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího převzetí.

Právo stěžovat si je uživatelům přiblíženo srozumitelnou formou při jednání se zájemcem o službu, při uzavírání smlouvy a v průběhu poskytování služby.


Ukončení služby


Poskytování sociální služby je ukončeno skončením platnosti smlouvy.

Smlouva zaniká v těchto případech:

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty pro zánik smluvních vztahů jsou srozumitelně popsány ve smlouvě o poskytování sociální služby.


Úhrada za služby


Úhrada za základní činnosti je stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách v platném znění. Konkrétní výše úhrady je uvedena ve smlouvě o poskytování sociální služby.


Prostory, materiální a technické vybavení


Denní stacionář poskytuje své služby v bezbariérové přízemní budově s odpočinkovou a klidovou zónou. Celý objekt splňuje stavební, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a normy.

Zařízení se nachází nedaleko centra města v dostupnosti hromadné dopravy.

Prostředí a podmínky pro poskytování služby odpovídají kapacitě, potřebám a zájmům uživatelů. Je zabezpečena světelná a tepelná pohoda.

Hygiena je prováděna v bezbariérových koupelnách.

Uživatelům jsou k dispozici společné prostory, vzpomínková místnost, společenská místnost s jídelnou a odpočinková místnost.

Pro zajištění chodu denního stacionáře slouží i provozní prostory jako je kuchyňka a kancelář.